Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website SiliconZ.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà SiliconZ.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để SiliconZ.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website SiliconZ.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste SiliconZ.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin chỉ được sử dụng trong việc quản lí khách hàng và đơn hàng, SiliconZ.vn không sử dụng thông tin khách hàng với mục đích nào khác.

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website SiliconZ.vn
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SiliconZ,vn
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của SiliconZ.vn
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Công ty cổ phần SiliconZ

Địa chỉ: 3B Giải Phóng P4 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Website: www.siliconZ.vn

Hotline: 1900 633037‬

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu SiliconZ.vn thực hiện việc này

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website khuyến mại SiliconZ.vn Khi tiếp nhận những phản hồi này, SiliconZ.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, SiliconZ.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

– Thông tin cá nhân của thành viên trên SiliconZ.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SiliconZ.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SiliconZ.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên SiliconZ.vn

– Ban quản lý SiliconZ.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý SiliconZ.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 
 

Chính sách vận chuyển

Purpose and scope of collection.

The main data collection on the website SiliconZ.vn includes: email, phone, username, login password, customer address (member). This is the information that SiliconZ.vn needs members to provide mandatory when registering to use the service and let SiliconZ.vn contact to confirm when customers register to use the service on the website to ensure the benefits of the service. consumers.

During the payment process at the website SiliconZ.vn, we only keep details of the member’s paid orders, the information of the member’s bank account number will not be kept.

Members are solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box. In addition, members are responsible for promptly notifying websiteist SiliconZ.vn about unauthorized use, abuse, breach of security, storage of registered names and passwords of third parties to take measures. settle accordingly.

Scope of using information.

The information is only used in customer and order management, SiliconZ.vn does not use customer information for any other purpose.

The company uses the provided membership information to:

– Providing services to members.
– Sending notices on information exchange activities between members and website SiliconZ.vn
– Preventing activities that destroy member’s user accounts or members’ fake activities.
– Contact and deal with members in special cases.
– Do not use personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at SiliconZ, vn
– In case of legal requirements: The company is responsible for cooperating in providing personal information of members when requested from judicial agencies including: Procuracy, court, police authorities. Investigation related to certain legal violations of customers. In addition, no one has the right to infringe on the member’s personal information.

Information storage time.

Personal data of members will be stored until a request to cancel or self members log in and perform cancellation. Remaining in all cases, personal information of members will be kept confidential on servers of SiliconZ.vn
The address of the unit that collects and manages personal information.

Store of SiliconZ.vn

Address: Số 10 Phan Đình Giót, ward 2, Tân Bình District, Hồ Chí Minh

Website: www.siliconZ.vn

Hotline: 0865645153

Means and tools for users to access and edit their personal data.

Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into your account and editing personal information or request SiliconZ.vn to do this.

Members have the right to send a complaint about the seller to the Management Board of the promotional website SiliconZ.vn Upon receiving these feedbacks, SiliconZ.vn will confirm the information, in the case that the member reflects in accordance with degree, SiliconZ.vn will take timely handling measures.

Commitment to privacy of customer personal information.

– Personal information of members on SiliconZ.vn is committed to the absolute confidentiality of the Company under the privacy policy of SiliconZ.vn. Collection and use of information of each member is done only with the consent of that customer unless otherwise provided by law.

– Do not use, not transfer, provide or disclose to any third party about the member’s personal information without the consent of the member.

– In case the information server is hacked, resulting in the loss of member’s personal data, SiliconZ.vn will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities for timely processing and notification. for members to know.

– Absolutely confidential all information of members’ online transactions, including invoice information, digital vouchers on SiliconZ.vn

– SiliconZ.vn management requires individuals when registering / purchasing as a Member, to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, identification number People, phone number, account number, card number …, and are responsible for the legality of the above information.

SiliconZ.vn management is not responsible for nor does it resolve all complaints related to that member’s benefits if it considers that all of the member’s personal information provided upon initial registration is not exactly.

Payment Policy

Purpose and scope of collection.

The main data collection on the website SiliconZ.vn includes: email, phone, username, login password, customer address (member). This is the information that SiliconZ.vn needs members to provide mandatory when registering to use the service and let SiliconZ.vn contact to confirm when customers register to use the service on the website to ensure the benefits of the service. consumers.

During the payment process at the website SiliconZ.vn, we only keep details of the member’s paid orders, the information of the member’s bank account number will not be kept.

Members are solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box. In addition, members are responsible for promptly notifying websiteist SiliconZ.vn about unauthorized use, abuse, breach of security, storage of registered names and passwords of third parties to take measures. settle accordingly.

Scope of using information.

The information is only used in customer and order management, SiliconZ.vn does not use customer information for any other purpose.

The company uses the provided membership information to:

– Providing services to members.
– Sending notices on information exchange activities between members and website SiliconZ.vn
– Preventing activities that destroy member’s user accounts or members’ fake activities.
– Contact and deal with members in special cases.
– Do not use personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at SiliconZ, vn
– In case of legal requirements: The company is responsible for cooperating in providing personal information of members when requested from judicial agencies including: Procuracy, court, police authorities. Investigation related to certain legal violations of customers. In addition, no one has the right to infringe on the member’s personal information.

Information storage time.

Personal data of members will be stored until a request to cancel or self members log in and perform cancellation. Remaining in all cases, personal information of members will be kept confidential on servers of SiliconZ.vn
The address of the unit that collects and manages personal information.

Store of SiliconZ.vn

Address: Số 10 Phan Đình Giót, ward 2, Tân Bình District, Hồ Chí Minh

Website: www.siliconZ.vn

Hotline: 0865645153

Means and tools for users to access and edit their personal data.

Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into your account and editing personal information or request SiliconZ.vn to do this.

Members have the right to send a complaint about the seller to the Management Board of the promotional website SiliconZ.vn Upon receiving these feedbacks, SiliconZ.vn will confirm the information, in the case that the member reflects in accordance with degree, SiliconZ.vn will take timely handling measures.

Commitment to privacy of customer personal information.

– Personal information of members on SiliconZ.vn is committed to the absolute confidentiality of the Company under the privacy policy of SiliconZ.vn. Collection and use of information of each member is done only with the consent of that customer unless otherwise provided by law.

– Do not use, not transfer, provide or disclose to any third party about the member’s personal information without the consent of the member.

– In case the information server is hacked, resulting in the loss of member’s personal data, SiliconZ.vn will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities for timely processing and notification. for members to know.

– Absolutely confidential all information of members’ online transactions, including invoice information, digital vouchers on SiliconZ.vn

– SiliconZ.vn management requires individuals when registering / purchasing as a Member, to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, identification number People, phone number, account number, card number …, and are responsible for the legality of the above information.

SiliconZ.vn management is not responsible for nor does it resolve all complaints related to that member’s benefits if it considers that all of the member’s personal information provided upon initial registration is not exactly.

Usage Rules

Purpose and scope of collection.

The main data collection on the website SiliconZ.vn includes: email, phone, username, login password, customer address (member). This is the information that SiliconZ.vn needs members to provide mandatory when registering to use the service and let SiliconZ.vn contact to confirm when customers register to use the service on the website to ensure the benefits of the service. consumers.

During the payment process at the website SiliconZ.vn, we only keep details of the member’s paid orders, the information of the member’s bank account number will not be kept.

Members are solely responsible for the security and storage of all activities using the service under their username, password and email box. In addition, members are responsible for promptly notifying websiteist SiliconZ.vn about unauthorized use, abuse, breach of security, storage of registered names and passwords of third parties to take measures. settle accordingly.

Scope of using information.

The information is only used in customer and order management, SiliconZ.vn does not use customer information for any other purpose.

The company uses the provided membership information to:

– Providing services to members.
– Sending notices on information exchange activities between members and website SiliconZ.vn
– Preventing activities that destroy member’s user accounts or members’ fake activities.
– Contact and deal with members in special cases.
– Do not use personal information of members outside the purpose of confirmation and contact related to transactions at SiliconZ, vn
– In case of legal requirements: The company is responsible for cooperating in providing personal information of members when requested from judicial agencies including: Procuracy, court, police authorities. Investigation related to certain legal violations of customers. In addition, no one has the right to infringe on the member’s personal information.

Information storage time.

Personal data of members will be stored until a request to cancel or self members log in and perform cancellation. Remaining in all cases, personal information of members will be kept confidential on servers of SiliconZ.vn
The address of the unit that collects and manages personal information.

Store of SiliconZ.vn

Address: Số 10 Phan Đình Giót, ward 2, Tân Bình District, Hồ Chí Minh

Website: www.siliconZ.vn

Hotline: 0865645153

Means and tools for users to access and edit their personal data.

Members have the right to check, update, adjust or cancel their personal information by logging into your account and editing personal information or request SiliconZ.vn to do this.

Members have the right to send a complaint about the seller to the Management Board of the promotional website SiliconZ.vn Upon receiving these feedbacks, SiliconZ.vn will confirm the information, in the case that the member reflects in accordance with degree, SiliconZ.vn will take timely handling measures.

Commitment to privacy of customer personal information.

– Personal information of members on SiliconZ.vn is committed to the absolute confidentiality of the Company under the privacy policy of SiliconZ.vn. Collection and use of information of each member is done only with the consent of that customer unless otherwise provided by law.

– Do not use, not transfer, provide or disclose to any third party about the member’s personal information without the consent of the member.

– In case the information server is hacked, resulting in the loss of member’s personal data, SiliconZ.vn will be responsible for reporting the incident to the investigating authorities for timely processing and notification. for members to know.

– Absolutely confidential all information of members’ online transactions, including invoice information, digital vouchers on SiliconZ.vn

– SiliconZ.vn management requires individuals when registering / purchasing as a Member, to provide all relevant personal information such as: Full name, contact address, email, identification number People, phone number, account number, card number …, and are responsible for the legality of the above information.

SiliconZ.vn management is not responsible for nor does it resolve all complaints related to that member’s benefits if it considers that all of the member’s personal information provided upon initial registration is not exactly.

Scroll to Top